Дружество Архитектурно наследство

ОТВОРЕНО ПИСМО от служители на НИНКН

ОТВОРЕНО ПИСМО  от служители на НИНКН

ОТВОРЕНО ПИСМО от служители на НИНКН

До:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И МЕДИИ КЪМ 43-ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ИРИНА БОКОВА

ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО – БЪЛГАРИЯ, МВНР

БНК на ICOMOS

Национално сдружение на общините

Камара на архитектите в България

Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ

НАИМ – БАН

Асоциация на българските археолози

Асоциация на реставраторите

УАСГ

Средствата за масова информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето обръщение изразяваме своята огромна тревога, безпокойство 
и недоумение и остро ПРОТЕСТИРАМЕ срещу Заповед NoРД 09-43/24.01.2015г. на 
Министъра на културата за намаляване числеността на персонала на Националния 
институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) с 12 (дванадесет) щатни бройки,
считано от 01.03.2015г.; изпратена с писмо изх.No33-00-43/27.01.2015г. на министър 
Рашидов до директора на НИНКН.

Това съкращаване „с цел оптимизиране на организацията на дейността в рамките
на определената численост (45 щатни бр.) и разходи за персонал“, приложимо единствено спрямо специализираната администрация, възлиза на 24%! С този крайно недостатъчен щат институтът изключително трудно, и с цената на натрупване на значителни забавяния на сроковете, полагаше и понастоящем полага усилия да осъществява качествено вменените му със ЗКН и приетия „Правилник за устройството и дейността на НИНКН“ функции, правомощия и отговорности.

Недоумяваме как се съвместяват намеренията на правителството за приоритетно развитие на културния туризъм и свързаното с това усвояване на европейските фондове с предизвестеното обричане на гибел на единствената институция, оторизирана от закона да бъде независимият експерт относно опазването на недвижимото културно наследство. Това поражда определени съмнения за тенденциозност, безпрепятствено „усвояване“ на средства.В продължение на години у нас се затвърждава усещането за преднамерено неглижиране, пренебрегване и негативно отношение към института. Чрез периодично намаляване на щата, пенсиониране на „неудобни“ експерти, целенасочено назначаване на случайни, временно изпълняващи длъжността „директор“ – некомпетентни, но вероятно удобни „специалисти“; и с налагане на необоснована, усложнена и крайно бюрократична организация на съгласувателната дейност, всички усилия на малкото останали на работа експерти остават незабелязани и неоценени. Тенденциозно се правят опити да се подрине авторитетът на единствената институция, оторизирана експертно да оценява намеренията за намеса по обектите на културното наследство.Декларираните от коалиционното правителство реформи в най-важните области наживота ни не следва да подминават сферата на културата, защото след време те могат да се окажат фатално закъснели.Уважаеми госпожи, уважаеми господа,

Намираме за недопустимо чрез това неприемливо и несправедливо решение
да се саботира съществуването и осъществяването на дейността на НИНКН; да се
компрометират и неглижират функциите на национален културен институт, създаден
и функциониращ на базата на ратифицирани от Република България международни
документи за опазване на недвижимото културното наследство.Настояваме за справедлива преоценка на смисъла, морала и логиката на цитираната заповед и разпореждане на Министъра на културата.
Като разчитаме на разбиране и подкрепа от ваша страна, настояваме за възбуждане на дискусия по поставените въпроси, и оставаме на разположение за обсъждане на проблемите.

Актуална схема на позициите в института.jpg


Приложения:

1.Копие от Заповед NoРД 09-43/24.01.2015г. на Министъра на
културата – Zapoved_sakrashtenie.jpg

2.Копие от писмо изх.No33-00-43/27.01.2015г. на МК – Pismo_sakrashtenia.jpg

3.Копие от Отворено писмо до министъра на културата в служебен
кабинет в периода март – май 2013г. – Open_letter_jurist.pdf

4.Копие от Отворено писмо до министъра на културата, вх.No33-00-265/12.06.2013г. в МК –Otvoreno_pismo_Stoyanovich_HQ.pdf

5.Копие от молба за среща с Министъра на културата, вх.No33-00-296/08.07.2013г. в МК – Obrashtenie_Stoyanovich_HQ.pdf

6.Копие от молба за среща с Министъра на културата, вх.No33-00-265/23.08.2013г. в МК – Molba_za_sreshta.pdf

7.Копие от обръщение от служители на НИНКН адресирано до: Министъра на културата (вх.No33-00-390/04.09.2013г. в МК); Главен инспекторат към администрация на Министерски съвет (вх.No20.00-45/04.09.2013г. в МС); Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (вх.No0104/22801 от 04.09.2013г.) – Obrashtenie_institucii.pdf

8.Копие от обръщение от служители на НИНКН до вицепремиера с ресор култура и министър на вътрешните работи, вх.NoМ-10369/13.09.2013г. в МВР – Pismo_MVR_Jovchev.pdf

9.Копие от мотивирано възражение от ръководството на НИНКН до комисията по култура в 42-ро НС, изпратено на 04.10.2013г. – Vuzrajenie_first.pdf

10.Докладна до директора на НИНКН, вх.No9400-1524/12.06.2014г. –  Dokladna_June_2014.pdf

11.Копие от Отворено писмо до министъра на културата (служебен кабинет), вх.No33-00-383/28.08.2014г. в МК – Open-letter_August_2014.pdf

12.Докладна до директора на НИНКН, вх.No9400-1938/04.11.2014г. – Dokladna_November_2014.pdf

13.Постановление на МС No14/31.01.2011г. (обн. ДВ, бр.11 от 04.02.2011г.) за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерство на културата – Postanovlenie_vtorostep_2011.pdf

Цялото писмо:

Вашият коментар