Дружество Архитектурно наследство

Предложения по законопроекта за изменение и допълнение на закона за културното наследство

Предложения по законопроекта за изменение и допълнение на закона за културното наследство от дружество „Архитектурно наследство” при САБ

До господин Вежди Рашидов,

Министър на културата на Р България

Относно: обсъждане на изменение и допълнение на Закона за културното наследство

 

Предложения по законопроекта за изменение и допълнение на закона за културното наследство от дружество „Архитектурно наследство” при САБ

Дружество „Архитектурно наследство” при САБ,  чиито членове в по-голямата си част сме и членове на БНК на ИКОМОС подкрепяме изцяло становището на неправителствената организация.

По-долу прилагаме обяснение защо според нас продължава да има конфликт на интереси в предложението на Министерството на културата НИНКН да се преобразува в държавно предприятие по търговския закон /за да може да бъде и бенифициент по европейски програми/, както и в сега действащата процедура за съгласуване в МК, където контролният орган ГД “ИОКН” съгласува намесите по обектите на културното наследство.

Когато функциите на контролен орган или самият контролен орган, съвпадат с контролираното лице или с интересите на контролираното лице, имаме едни и същи субекти в различни качества. Тогава имаме най-тежката форма на зависимост. Тези форми на зависимост (административна, финансова) изпълват престъпния състав корупция и то по най-тежкия състав – корупция във всички форми. Зависимостта не може да бъде премахната, освен чрез разделяне на двете функции. Когато експерт на ДП на НЦНКН е изготвил и представил за одобрение проект, то той не участва в неговото одобрение, както и когато контролиращото лице – инспектор е и съгласуващ орган, но този експерт/инспектор е свързан административно по хоризонтала и вертикала с експертът, който одобрява неговия проект и който го контролира, или в случая е едно и също лице.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ)  1995/2006 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

от 13 декември 2006 година

„Член 52

1.На всички финансови участници и на всяко друго лице, участващо в изпълнение, управление, одит или контрол на бюджета, се забранява да предприемат каквито и да са дейности, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на Общностите. При възникване на такъв случай, засегнатото лице трябва да се въздържи от такива дейности и да отнесе въпроса до компетентния орган.

2.Налице е конфликт на интереси, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е засегнато по причини, свързани със семейство, близост, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с бенефициера.“

 

28.09.2012г.                                    За дружество „Архитектурно наследство”

/арх.Габриела Семова- Колева/

Вашият коментар