Дружество Архитектурно наследство

Доц. д-р арх. Красимира Вачева

 

 

 

 

 

 

E-mail:  vacheva@abv.bg

тел: +359 889 822 721,  052 621 403

 


Професионален опит 

• 1975- 1998 Г. Национален Археологически институт с музеи при БАН, София, ул. „Съборни” No 2;
• 1992 – 2000 Г. Нов Български университет, София, ул.” Монтевидео”;
• 1998 -2000 Г. Софийски исторически музей при ОП”Стара София”, София, ул.„Екзарх Йосиф” No 27;
• 2001- .2004 Г. ОП”Инвестиционна политика”, Варна, бул.”8ми приморски полк” No 110;
• 2004-2009 Г. Икономически университет, Варна, бул. „Княз Боерис І” No 77
• 2002 – ДО  СЕГА ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, к. к. ”Чайка”

Вид дейност, сфера на работа 

• Архитект-специалист и научен работник в сферата на античната римска архитектура;
• Изнасяне на лекции по антична архитектура във Факултета по Археология;
• Административна и научна: ръководител на група за интердисциплинарни изследвания в АИМ при БАН;  ръководство на четири музейни звена и ведомствена библиотека – СИМ при ОП «Стара София».
• Инвеститорска; Опазване паметници на културата.
• Преподавателска дейност в сферата на архитектурно-строителното проектиране.
• Преподавателска дейност в сферата на историята на архитектурата и опазването на архитектурното наследство.

 Заемана длъжност 

• Архитект, н. с. ІІ ст., н.с. І ст., ст.н.с. ІІ ст. – р-л ПГИИ (последователно)
• Хоноруван преподавател
• Заместник директор – завеждащ  музей
• Инвеститорски контрол на обект; Главен специалист Паметници на културата
• Хоноруван доцент
• Хоноруван доцент, Гост-преподавател – доцент на ВСУ, Доцент, Ръководител на катедра „История и теория на архитектурата и урбанизма”; Доцент

Основни дейности и отговорности 

• Теренни архитектурни заснемания на праисторически, антични тракийски и римски, средновековни археологически обекти; Работа в екип на Международни археологически експедиции: Българо-италианска – на античния град Рациария (с. Арчар, Видинско); Българо-английска – на античния град Никополис ад Иструм (с. Никюп, В. Търновско); Макети и реконструкции за музейни експозиции; Научни изследвания и разработки; Графични реконструкции на антични сгради и съоръжения; Ръководител на Проблемна група по интердисциплинарни изследвания (ПГИИ).
• Образователна дейност: Изнасяне на лекции по антична архитектура и провеждане на изпити.
• Организиране на музейна дейност и ръководство на четири звена и библиотека; Организиране на музейни изложби; Поддържане и попълване на музейни фондове; Организация и провеждане на теренни археологически разкопки.
• Създаване и поддържане на архив на архитектурните паметници на културата във Варна; Ръководител на проекти по ФАР; Ръководител на колектив за КИН при подготовката на ОГП София I-III етап; Изготвяне на проекти за консервация, реставрация, поддържане и социализация на архитектурни и археологически паметници на културата за търсене на финансиране по ФАР и др. оперативни програми; Иницииране и участие в създаването на Археологически кадастър на Варна.
• Преподавателски и административни, изготвяне и актуализиране на учебни планове, подготвяне на учебни помагала..

ПУБЛИКАЦИИ

 

МОНОГРАФИЯ: „ILLUSTRIERTE BIBLIOGRAPHIE DER RÖMISCHEN BÄDER IN BULGARIEN.”, Изд. Славена, 2000 (трилингва)  и много други публикации.

 Образование

Висша Атестационна комисия – Доцент на ВСУ „Черноризец Храбър”

Българска Акадения на науките – Археологически институт с музей

ВИАС, София – архитектура

Езици: Руски, Английски, Италиански

Вашият коментар