Дружество Архитектурно наследство

Проф. д-р арх. Николай Тулешков

 

 

 

 

 

 

 

телефон: 0887 247 717

e-mail: arch_art89@abv.bg

 


 

ОБРАЗОВАНИЕ               

1970 – 1976, ВИАС (сега: Университет по архитектура строителство и геодезия)

класификация:

-Магистър по  архитектура

Научна специалност:

-02.17.01 Теория и история на архитектурата.

-02.17.05 Архитектура на сградите – конструкции, съоръжения и детайли.

Научна степен

-1980 ВИАС, доктор

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

От 2015: Директор на Научен център за архитектура, строителство, градоустройство и Дизайн, при БАНИ

2011 – 2015: Ръководител на магистърска програма по опазване на архитектурното наследство във ВСУ „Любен Каравелов”

1989 – до сега: Управител и главен проектант на проектантско бюро „Арх & Арт”

1992 – до сега: Управител и научен редактор на Архитектурно издателство „Арх & Арт”

2010 – 2012: Професор в БАН – ЦА и ИИИ (след сливане)

2007- до сега: Професор във ВСУ “Любен Каравелов”

2001 – 2010: Доцент в БАН – ЦА и ИИИ (след сливане)

1988 – 1990: Научен сътрудник І ст. в НД на КНИПИАТ “Главпроект” – София

1980 – 1989: Проектант в КНИПИАТ “Главпроект” –  София

1976 – 1980: Проектант и ръководител ателие в ЗПО Бургас на КНИПИАТ „Главпроект“

 НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

02.17.01г. Теория и история на архитектурата.

02.17.05г. Архитектура на сградите – конструкции, съоръжения и детайли.

Чужди езици                     

– чешки – писмено и говоримо

– руски – писмено и говоримо

– сръбски – ползване

– словашки – ползване

– немски – слабо ползване

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И НАУЧНИ СТРУКТУРИ

 – академик на БАНИ – 2014

–  Член на НС на ЦА, БАН –  2001-2010

– Председател на РС на списание “Паметници, Реставрация, Музеи” – от 2003

         – Член на КАБ – от 2004

– Член на Сената на Националната архитектурна Академия – от 1998

– Член на националния съвет за опазване паметниците на културата към МК –    през 1994 и 2000

– Член на Академичния съвет на ВСУ „Любен Каравелов” – 2006-2013

–  Член на УС на САБ 1997 – 2000

–  Вписан в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство, с дейност Архитектура

  

  ПО-ЗНАЧИМИ ТВОРЧЕСКИ

ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ               

Над 250 проекта и реализации  обществени и жилищни сгра­ди в Бъл­га­рия,

Ел Ку­вейт, Ма­ке­до­ния, Украйна и Гер­ма­ния:

 1.   Чер­к­ва – с. Же­ля­ва, Со­фийс­ко
 2. Чер­к­ва – Плов­див
 3. Чер­к­ва – с. Ка­мен­ка, Ук­рай­на
 4. Чер­к­ва – Си­лис­т­ра
 5. Чер­к­ва – Бя­ла
 6. Чер­к­ва – Кър­джа­ли
 7. Чер­к­ва – София
 8. Параклис – Бургас
 9. Параклис – Поморие
 10. Черква – Поморие (реставрация)
 11. Черква до гроба на кан Кубрат – Полтава, Украйна
 12. Манастирска съборна черква – централни Родопи
 13. Вто­ри­чен град­с­ки цен­тър – Бур­гас
 14. Екстериорно и дизайнерско решение на град­с­ки пло­щад пред Бал­не­о­ле­чеб­ни­ца – Бан­кя, Со­фия
 15. Екстериорно и дизайнерско решение на центъра на с. Черноморец
 16. Спор­т­но-ат­рак­ти­вен ком­п­лекс “Ба­е­ви­ца” – Бо­я­на, Со­фия
 17. Сквер “Скиор­ка­та” – Бо­я­на, Со­фия
 18. Екстериорно и дизайнерско решение на об­щес­т­ве­но-тър­гов­с­ка пешеходна ули­ца ЕЖК “Ло­веч” – Ло­веч
 19. Ад­ми­нис­т­ра­тив­но-тър­гов­с­ки цен­тър и бен­зи­нос­тан­ция – гр. Би­толя, Ма­ке­до­ния
 20. Курортно селище – Хисар
 21. Студентско ваканционно селище – Арапя, Бургаско
 22. Зо­на ях­т­к­лу­бо­ве и рибарско селище “От­ман­лий” – Бур­гас
 23. Екстериорно и дизайнерско решение на пространството с входа към централния плаж на с. Черноморец
 24. Кмет­с­т­во, по­ща и ри­ту­ал­на сгра­да – Чер­но­мо­рец
 25. Раз­ши­ре­ние на Ми­нис­тер­с­т­во на фи­нан­си­те – Со­фия
 26. Ад­ми­нис­т­ра­тив­на сгра­да на Един­ния ка­дас­тър на НРБ – Со­фия
 27. Балнеохотел “Камена” (5 звезди) – Велинград
 28. Хотел “Шанс” (4 звезди, в съавторство) – Велинград
 29. Хотел в парк Росенец (2 звезди) – Бургас
 30. Хотел “Крайбрежен” (3 звезди) – Видин
 31. Гранд-хотел “Абир” (4 звезди, в съавторство) – гр. Велинград
 32. Хотел “Смоляни” (5 звезди, в съавторство) – гр. Смолян
 33. Хотел “Врис” (4 звезди) – гр. Царево
 34. Високопланински хотел на БТС (3 звезди) – към зимен курорт връх Сютка, Родопите
 35. Хотел “Витошко лале” (2 звезди, в съавторство) – към зимен курорт парк Витоша
 36. Учебен център с хотел на “Левски-Спартак” (в съавторство) – Драгалевци
 37. Учебна база на “Черноморски риболов” – Бургас
 38. Център за преподготовка на служители на АПК “Марица” – гр. Костенец
 39. Хотел-пансион – кв. Сарафово, Бургас
 40. Лов­но сто­пан­с­т­во, с хо­тел за ло­вен ту­ри­зъм – Чуй­пет­ло­во, Ви­то­ша
 41. Жилищно-търговски комплекс в Ел Кувейт (спечелен международен търг)
 42. Партиен дом с многофункционална зала – жк “Люлин”, София
 43. Културен и конгресен център с многофункционални зали – гр. Амсберг, Германия
 44. Окръжен детски културен дом – Бургас
 45. Старчески дом – Бургас
 46. Клубна сграда на обществените политически организации – жк “Хиподрума”,

София:

 1. Административен комплекс на Окръжната администрация (в съавторство) –

Бургас:

 1. Плувен комплекс (в съавторство) – Пазарджик
 2. Областно полицейско управление в гр. Фюрт, Германия
 3. Ху­до­жес­т­ве­на га­ле­рий­на сгра­да на СБХ – Бур­гас
 4. Би­тов ком­би­нат – По­мо­рие
 5. Би­тов ком­би­нат – Ка­ме­но
 6. При­ем­на сгра­да на ДСО “Чер­но­мор­с­ки ри­бо­лов” – Со­зо­пол
 7. При­ем­на сгра­да на ДСО “Чер­но­мор­с­ки ри­бо­лов” – Не­се­бър
 8. Рес­то­ран­т­с­ки ком­п­лекс “Чер­ве­но зна­ме” – Ай­тос
 9. Ис­то­ри­чес­ки му­зей – Кар­но­бат
 10. Про­из­вод­с­т­ве­но пред­п­ри­я­тие “По­ли­мер­с­т­рой” – Ай­тос
 11. Ки­но­те­а­тър “Хр. Смир­нен­с­ки” – Бур­гас
 12. При­ем­на сгра­да на III ме­та­лур­гич­на ба­за – Де­бел­т­с­ко езе­ро, Бур­гас­ко
 13. Тър­гов­с­ки цен­тър с ресторант и бен­зи­нос­та­нция – Око­лов­ръс­т­но шо­се, Со­фия
 14. Офис сгра­да – бул. “Ситняково, Со­фия
 15. Крайпътен комплекс – център за годишни прегледи, сервиз и автомивка – бул. “Европа”, София
 16. Административен комплекс на концерн Лулис-”София мел”, София
 17. Комплекс – офиси и ресторант – Радомир
 18. Винарски комплекс (в съавторство) – гр. Рила
 19. Сграда със сезонни жилища – с. Равда, община Несебър
 20. Сграда със сезонни жилища – Несебър
 21. Група сгради със сезонни жилища – с. Равда, община Несебър
 22. Семеен хотел – с. Равда, община Несебър
 23. Сграда със сезонни жилища и семеен хотел – с. Равда, община Несебър
 24. Сграда със сезонни жилища – гр. Велинтрад
 25. Жилищно – търговска сграда – гр. Велинград
 26. Хотел 5 звезди – гр. Велинград
 27. Жилищна група – Стария град Пловдив
 28. Черква – с. Калотинци, Радомирско
 29. Параклис – м. Чуката, с. Своде, Правешко
 30. Апартаментна сграда – Велинград
 31. Око­ло 150 ин­ди­ви­ду­ал­ни и гру­по­ви жи­лищ­ни сгра­ди и вили из стра­на­та

ПРОУЧВАТЕЛНА И НАУЧНО ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ В ОПАЗВАНЕТО    

 1. Пълно документиране на Горноводенски метох, Асеновград
 2. Пълно документиране на Белащенски манастир, Пловдивско
 3. Село Бръшлян, Бургаско – научно ръководство на пълно документиране за обявяването му като архитектурно-исторически резерват
 4. Документиране и анализ на запазените български манастири по методология и форма съставена от мен
 5. Документиране на черквите, параклисите и манастирите в района на Странджа
 6. Проект за реставрация и анестилоза на манастир Св. Йоан Продром (Х – ХІІ век), Кърджали
 7. Документиране на къщи от селата на Странджа
 8. Документиране на черкви построени от Никола Фичев
 9. Документиране на черкви в района на община Берковица
 10. Документиране на черкви пострени от Генчо Кънев
 11. Документиране на черкви построени от славински майстори в Северозападна България и Царибродско, Сърбия
 12. Пълно документиране и възстановка на храма „Св. Богородица”, Търговище
 13. Проект за реставрация на черквата „Св. Преображение Господне” (1763 – 1764),Поморие
 14. Проект за градоустройствена реконструкция на архитектурния резерват село Бръшлян, Странджа, Бургаско
 15. Научен ръководител по проекта „Долнодунавския лимес Романус”
 16. Проучване и възстановки на средновековни сгради с камбанарии от І-во и ІІ-ро Българско царство, в археологическо състояние
 17. Проучване и възстановки на манастири – Чипровски, Лъджански, Килифаревски, метоси Орлица и Горноводенски и др.
 18. Пълно документиране на недвижими културни ценности в град Белово
 19. Пълно документиране на недвижими културни ценности в град Рила
 20. Пълно документиране на недвижими културни ценности в град Созопол
 21. Пълно документиране на недвижими културни ценности в град Кюстендил
 22. Пълно документиране на недвижими културни ценности в град Пловдив
 23. Проучване и документиране на черкви в областта Краище
 24. участие в архитектурно и 3D заснемане и Проект за консервация, реставрация и социализация на Аладжа манастир, Варна (2011)
 25. Проект за преустройство и разширение на сградата на Министерство на финансите, София (1987)
 26. Проект за преустройство на жилищна сграда паметник на културата (30-те год. на ХХ век ) в Пионерски дом, Бургас (1977)
 27. Проект за адаптация на сграда паметник на културата в Градски исторически музей, Карнобат (1978)
 28. Проект за адаптация и реставрация на къща (1901) в Музей на революционното движение (днес Регионален исторически музей – Историческа експозиция), Бургас (1979)
 29. Проект за преустройство и фасадна реставрация на сградата на кино „Христо Смирненски” (1913), Бургас (1978)
 30. Проекти за реставрация на жилищни сгради от ХІХ век, архитектурен резерват село Бръшлян, Бургаско (1980)
 31. Проект за реконструкция и фасадна реставрация на Младежки дом в Градски исторически музей, Дупница (2012)
 32. Проект за преустройство на обществена сграда от 1892 година в офиси и ресторант, ул. Позитано, София (2015)
 33. Проект за реконструкция и фасадна реставрация на жилищна сграда, Поморие (2001)
 34. Проект за реставрация, консервация и социализация на княжеския ЩАЛ в музей, комплекс на двореца „Евксиноград“, Варна (2012-2013)
 35. Проект за реставрация, консервация и социализация на оранжерии от края на ХІХ и началото на ХХ век, комплекс на двореца „Евксиноград“, Варна (2012-2013)
 36. Проект за реставрация, консервация и социализация на средновековен град „Кастрици“, комплекс на двореца „Евксиноград“, Варна (2012-2013)
 37. Проект за реставрация и преустройство на хотел с ресторант от 1929 година в банков клон на „Сосиете Женерал Експресбанк“, бул. Мария Луиза, София (2014)
 38. Автор на графична триизмерна възстановка, участие в архитектурно и 3D заснемане и Проект за реконсервация, реставрация и социализация на антични гимназион, бани, преториум, таберни и улици в археологически резерват Ulpia Oescus, село Гиген, Плевенско (2015-2016)
 39. Участие в архитектурно и 3D заснемане и Проект за консервация и реставрация на храм „Св. ВМЧК Димитър“, Кюстендил (2014)
 40. Участие в архитектурно и 3D заснемане и Проект за укрепване на храм „Св. Успение Пресветия Богородици“ от 1817 година, Кюстендил (2015-2016)
 41. Ръководство и научна работа по изработване на план за опазване и управление на Археологически резерват Аполония и историческо селище Старинен Созопол (2013-2014)
 42. Проекти на нови сгради и градоустройствени решения в историческа среда – Созопол, Несебър, Поморие, Пловдив, Катунище, Бръшлян ( 1977-2015)
 43. Консултации по реставрационни работи на археологически и архитектурни недвижими културни ценности в България (1980-2016)

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ от Архитектурни конкурси

– Окръжна библиотека — Бургас (1977, завишена откупка),

– Административна сграда на Окръжен народен съвет — Бургас (1978, I-ва премия),

– Индивидуални жилищни сгради (1979, I-ва и III-та премия),

– Жилищно-търговска сграда в Ел Кувейт (1984, международен,  I-ва премия),

– Централни градски части — Бояна (1987, III-та премия),

– черква “Св. Цар Борис Покръстител” — Пловдив (1993, I-ва премия),

– черква “Св. Георги Победоносец” — Силистра (1994, I-ва премия),

–  черква “Св. Николай Чудотворец” — Бургас (1999, III-та премия),

–  Център на гр. Перущица (2001, I-ва премия),

– Провлака — Созопол (2002, III-та премия),

– Офисно-складова сграда на фирма “Шибър” — София (2003, I-ва премия),

– Развлекателен комплекс Клептуза – Велинград (2015, ІІ-ра премия)