Дружество Архитектурно наследство

ДЕКЛАРАЦИЯ НА САБ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НАКУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА САБ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НАКУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА НА САБ

Съюзът на архитектите в България, в качеството си на сдружение, обединяващо професионалисти от всички сфери на дейност и проявление на архитектурната професия, изразява своята загриженост във връзка с изострените напоследък тревожни обстоятелства при опазването на недвижимите културни ценности на страната, изразяващи се в:

 • Обезлюдяване и занемара на множество обекти и цели исторически райони, съдържащи знакови образци на народната архитектура, пространствена и социална селищна организация;
 • Влошаващото се състояние и безалтернативността за опазване на религиозните обекти, особено такива намиращи се в отдалечени, слабо населени и запуснати райони;
 • Липсата на целенасочени политики за интегриране на исторически сгради и терени в съвременното развитие на градските центрове;
 • Противоречивите практики при експониране и социализация на археологическите обекти, водещи до непълноценна интеграция в средата, заличаване на автентична субстанция и подмяна на оригинален образ и въздействие;
 • Крайните становища по предните обстоятелства на различни професионални, обществени и управленски кръгове, не допринасят за формиране на единна политика, разбиране и философия за опазване на културните ни ценности.

Заявяваме категорично експертното си мнение и гражданска позиция, че:

 • Уникалното ни наследство – във всичките му форми и типологии, бидейки носител на националната ни идентичност, трябва да бъде предадено на бъдещите поколения в своето многообразие и историческа многопластовост, съхранено в неговата автентичност и представено в неговия ненарушен пространствен контекст. Нямаме никакво основание да смятаме, че точно нашето съвремие – с неговите технологични нива и обществени стандарти, е предопределено да решава как да трансформира унаследените с хилядолетия следи от човешки бит и постижения;
 • Решаването на подходите за опазване на културните ни ценности трябва да произтича от утвърдената философия и възприетата етика в международните приложими в сферата документи, голяма част от които са ратифицирани в националното законодателство, а не от конюнктурни виждания за интерпретиране и представяне на историческите следи в просто „подходящ“ и „атрактивен” вид. Наследството притежава преди всичко научен, образователен и естетически ресурс, и интегрирането му в търговски дейности, респ. – културен туризъм, не е самоцел и панацея за неговата социализация, а допустима – в някои случаи и при определени условия, алтернатива;
 • Споделяме загрижеността на оторизирани държавни органи и обществени и професионални организации относно непълнотите в нормативната уредба, неадекватностите в стила и методите на вземане на институционални решения и недостатъчната ангажираност на местни управленски нива, които фактори допълнително усложняват проблематиката на наследството и се нуждаят от бързи и адекватни мерки за преодоляването им.

Призоваваме към партньорство различните институционални, професионални и образователни звена в областта на културното наследство, за формиране на единна позиция по проблемите на неговото съхранение и социализация.

Декларираме готовността си – с наличието на целия експертен потенциал и професионален опит, който членовете на Съюза притежават, и възможностите заложени в нормативната уредба в сферата на опазване на архитектурното наследство, да съдействаме на всички необходими нива за максимално съхранение и адекватна изява на богатото културно-историческо наследство на страната, чрез:

 • Изготвяне на становища и участия в обсъждания по нормативната уредба в сферата в страната;
 • Изготвяне на експертизи;
 • Подготовка на и участие в програмни разработки за финансиране на дейности по опазване и социализация на архитектурното наследство;
 • Участие в обществени обсъждания и обявления на проектни и програмни решения;
 • Участие в експертни съвети;
 • Организиране на конкурси;
 • Организиране и участие в образователни програми;
 • И други дейности, които съответстват на целите и средствата за постигането им на нашата организация.

Декларацията е приета единодушно от Управителен съвет на САБ, състоял се на 26 юни 2015 г. в гр. София.

Управителен съвет на САБ